TERAPIA DZIECI

Strona główna » Terapia Dzieci
Zapraszamy do przedszkoli integracyjnych w Węgrzcach i Kocmyrzowie. Przyjmujemy wszystkie dzieci, również z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

KOMPLEKSOWA TERAPIA

Gabinet powstał jako odpowiedź na coraz częstsze występowanie zaburzeń rozwojowych u dzieci, zarówno w sferze psychicznej, jak i logopedycznej, a także funkcji sensorycznych. Występowanie tych zaburzeń obserwujemy, gdyż od kilku już lat pracujemy zarówno z maluszkami, jak również z dziećmi w wieku przedszkolnym. Pragniemy zapewnić naszym klientom – dzieciom i ich rodzicom – wsparcie oraz kompleksową terapię zaburzeń rozwojowych, ponieważ wiemy, że gdy choruje dziecko, choruje cała rodzina. W tym celu zgromadziliśmy specjalistów z różnych dziedzin, których wiedza i umiejętności zastosowane we wspólnej terapii dają efekty. Nasze założenie to praca zespołowa przy aktywnym udziale rodziców. Terapia dziecka nie jest drogą, którą musimy iść samotnie. Razem możemy zrobić to, czego nie jesteśmy w stanie zrobić sami.

Wiemy również, że często dojazd do Krakowa jest jednym z wielu niedogodności, które rodzice dzieci muszą pokonać. Stąd pomysł, aby przy funkcjonującym już Przedszkolu otworzyć Gabinet Terapii. Najważniejszym czynnikiem warunkującym terapię oprócz odpowiedniego planu jest czas jej rozpoczęcia. Obecnie dysponujemy wiedzą i narzędziami, dzięki którym możliwe jest postawienie bardzo wczesnej diagnozy (w pierwszych miesiącach życia) i rozpoczęcie terapii m.in. w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Takie działania bardzo często są gwarantem sukcesu terapeutycznego. Dzieci objęte programem wczesnego wspomagania rozwoju mają szansę na wyrównanie braków i opóźnień w rozwoju i rozpoczęcie masowej edukacji szkolnej.

Zapewnij swojemu dziecku indywidualne wsparcie

Proces terapii składa się z 2 etapów:

1. Diagnozy, która obejmuje analizę wszystkich funkcji psychomotorycznych oraz systemu językowego dziecka. Wynikiem diagnozy jakościowej jest wykrycie braków i opóźnień oraz określenie zaburzenia lub ryzyka jego wystąpienia w przypadku braku rozpoczęcia stymulacji. Efektem diagnozy jest wydanie opinii i/lub ustalenie indywidualnego szczegółowego planu terapii. Diagnozy dokonuje specjalista: psycholog, neurologopeda, logopeda, pedagog.

2. Terapii, która ma na celu stymulację psychoruchową oraz rozwój emocjonalno-społeczny i językowy dziecka.

Program Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWRD) to kompleksowe działania terapeutyczne, mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożonego niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole.

Ogólny program WWRD:

 • terapia logopedyczna/neurologopedyczna – polegająca na usprawnianiu aparatu artykulacyjnego, korekcji wad wymowy oraz usprawnianiu funkcji komunikacyjnej języka;
 • terapia psychologiczna – polegająca na wspieraniu sfery emocjonalnej, społecznej i intelektualnej. Koncentruje się na nauce umiejętnego nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych, rozumienia i kontroli stanów emocjonalnych, rozwijaniu logicznego myślenia i koncentracji oraz wspieraniu sfery motywacyjnej dziecka.
 • terapia pedagogiczna – polegająca na wielozmysłowej stymulacji dziecka: analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej, udzielaniu wskazówek do pracy w domu zgodnie z programem terapeutycznym i osiąganymi przez dziecko postępami.
 • fizjoterapia – usprawnianie zaburzonych funkcji ruchowych.
 • współpraca z rodzicami – opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego dostosowanego do potrzeb dziecka, omawianie postępów w terapii oraz obszarów deficytowych, opracowywanie nowych zaleceń zgodnie z aktualnie pojawiającymi się potrzebami.
 • współpraca z innymi specjalistami.

Zajmujemy się diagnozą i terapią logopedyczną DZIECI NIE TYLKO UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NASZEGO PRZEDSZKOLA ORAZ MŁODZIEŻY.

Prowadzimy również naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną. Nasza oferta skierowana jest do osób z:

 • niezakończonym oraz opóźnionym rozwojem mowy,
 • wadami wymowy,
 • afazją,
 • dysleksją,
 • autyzmem oraz zaburzeniami ze spectrum autyzmu,
 • dwujęzycznością,
 • mutyzmem.

Diagnoza obejmuje sprawdzenie budowy i funkcjonowania narządów mowy, funkcji oddechowo – połykowych, poziomu rozumienia mowy, ekspresji słownej, zasobu słownictwa (czynnego i biernego), tempa mowy i jej płynności, słuchu fizycznego i fonematycznego, artykulacji wszystkich głosek języka polskiego, zdolności czytania, pisania, powtarzania i nazywania. Terapia logopedyczna jest dostosowywana indywidualnie do możliwości dziecka. W trakcie zajęć stymulujemy również równolegle funkcje wszystkich sfer poznawczych aby zoptymalizować wyniki terapii.

Czas trwania zajęć logopedycznych to 60 min.
Jeśli jesteś zainteresowany prosimy o kontakt pod numerem 662167009.

Zajmujemy się diagnozą i terapią zaburzeń integracji sensorycznej. Terapia odbywa się w specjalnie wyposażonej sali terapeutycznej i prowadzona jest przez certyfikowanego terapeutę SI z wieloletnim doświadczeniem, będącym również m.in.:

 • terapeutą metody NDT Bobath,
 • instruktorem masażu Shantala dla niemowląt.

Terapia integracji sensorycznej opiera się na rozwoju prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia przez zmysły zewnętrzne (wzrok, dotyk, słuch, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała przez zmysły wewnętrzne (czucia głębokiego i równowagi).

Powinniśmy zwrócić uwagę, czy dziecko:

 • sprawia wrażenie niezgrabnego ruchowo;
 • potyka się i upada częściej niż rówieśnicy;
 • często myli strony prawo – lewo;
 • jest nadmiernie aktywne lub zbyt mało aktywne ruchowo;
 • wiele czynności samoobsługowych nie wykonuje lub wykonuje z trudem;
 • ma trudności z utrzymaniem równowagi;
 • ma trudności manualne (wycinanie nożyczkami, zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł…);
 • ma trudności z dużą motoryką (kopanie, łapanie czy rzucanie piłki);
 • jest nadmiernie wrażliwe na dotyk, dźwięki, bodźce wzrokowe;
 • nie reaguje na wyraźne bodźce bólowe;
 • przejawia duży lęk przed upadkiem lub wysokością;
 • ma opóźniony rozwój mowy;
 • ma trudności z koncentracją;
 • wykazuje słabą organizację zachowania;
 • ma niskie poczucie własnej wartości;
 • ma zaburzone relacje społeczne.

Występowanie kilku z powyższych objawów może być wskazaniem do przeprowadzenia diagnozy procesów integracji sensorycznej. Jeśli zauważyłeś, że Twoje dziecko prawdopodobnie ma zaburzenia integracji sensorycznej i chcesz mu pomóc możesz to sprawdzić podczas diagnozy w naszym gabinecie.

Diagnoza składa się z następujących części:

 1. Wywiad z rodzicami (bez dziecka);
 2. Spotkanie z dzieckiem;
 3. Podsumowanie i omówienie wyników diagnozy i wnioski z niej płynące. Rodzice otrzymują diagnozę na piśmie.

Czas trwania diagnozy ok. 90 min

Terapia Integracji Sensorycznej 50 min

Dodatkowo zajęciami realizowanymi w gabinecie są:

 • konsultacja dziecka z asymetrią ułożeniową, wzmożonym/ obniżonym napięciem mięśniowym, opóźnionym rozwojem ruchowym,
 • rehabilitacja / korekcja wad postawy,
 • nauka masażu Shantala niemowląt dla rodziców,
 • Kinesio Taping (dzieci).

Jeśli jesteś zainteresowany prosimy o kontakt pod numerem 662167009.

Kontakt

Diagnozy psychologiczne prowadzi doświadczony psycholog posiadający wymagane uprawnienia, specjalizujący się w danej problematyce. W trakcie badania wykonywane są standaryzowane testy psychologiczne. To bardzo ważne, bo pozwala na porównywalność wyników. Każde badanie zakończone jest wydaniem opinii na piśmie i omówieniu wyników diagnozy oraz udzieleniem wskazówek do dalszego postępowania. Badanie psychologiczne w zależności od rodzaju trwa od dwóch do trzech spotkań, które trwają ok. 60 min. Zawsze jest poprzedzone rozmową-wywiadem z klientem lub z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka. Podpisują oni zgodę na wykonanie diagnozy lub wydanie opinii.

Problemy, z którymi można się do nas zwracać:

 • stres,
 • nieradzenie sobie w różnych sytuacjach życiowych,
 • problemy emocjonalne,
 • problemy wychowawcze,
 • zaburzenia zachowania (koncentracji uwagi, nadruchliwość, nadmierna impulsywność, agresja, zachowania antyspołeczne),
 • nieadekwatna samoocena, kłopoty z autoprezentacją,
 • problemy dojrzewania seksualnego, identyfikacji płciowej, wczesna inicjacja seksualna,
 • problemy dzieci i rodziców wyjeżdżających zagranicę,
 • trudności w nauce (dysleksja, dyskalkulia),
 • braki w wiadomościach szkolnych,
 • brak gotowości szkolnej,
 • problemy rozwojowe małych dzieci,
 • lęk przed żłobkiem, przedszkolem, szkołą,
 • inne problemy natury psychicznej.

Czas trwania zajęć psychologicznych to 60 min.
Jeśli jesteś zainteresowany prosimy o kontakt pod numerem 662167009.