PROGRAM

Strona główna » Program

Nasze Przedszkola posiadają wpisy do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzony przez wójtów gmin Zielonki i Kocmyrzów-Luborzyca. Realizujemy program wychowania w przedszkolu zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego (rozporządzenie MEN z dn.23.XII.2008 r.) przeznaczony do pracy w grupach różnowiekowych w małych przedszkolach.

Program naszego działania opiera się w znacznej mierze na poniższych założeniach:

 • najważniejszym etapem naszego życia jest dzieciństwo,
 • 50% zdolności człowieka do uczenia się rozwija się w pierwszych 4 latach życia,
 • kolejne 30% wykształca się do ósmego roku życia,
 • dzieci najlepiej się uczą tego, czego doświadczają wszystkimi zmysłami, należy je więc odpowiednio stymulować,
 • dzieci rozwijają się wg. określonego schematu, należy więc nauczyć się go wykorzystywać,
 • proste ćwiczenia fizyczne ogromnie wspomagają umiejętność uczenia się małego dziecka,
 • dzieci są najlepszymi pedagogami, a ich rodzice pierwszymi nauczycielami,
 • nauka, w tym także nauka czytania, pisania i liczenia może i powinna być zabawą,
 • nasze domy, plaże, lasy, place zabaw, ogrody zoologiczne, muzea, teatry itd. są najlepszymi szkołami,

W związku z powyższym zwracamy uwagę na kształcenie wszystkich zmysłów. Podkreślamy rangę wielozmysłowego odbierania świata. Przywiązujemy dużą wagę do edukacji przez ruch oraz własną aktywność dzieci. Uczymy badać, dociekać, ale także marzyć i bawić się wyobraźnią. Kładziemy nacisk na współdziałanie i uczenie się współpracy. Zgodnie z koncepcjami Rudolfa Steinera czy Marii Montessori za wartościową uznajemy pracę w grupach mieszanych wiekowo i jesteśmy nakierowani na dzieci w wieku 2,5 – 6 lat.

Naszym zdaniem wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka spełnia się poprzez:

 • oparcie się na humanistycznych wartościach takich jak: DOBRO, PRAWDA i PIĘKNO,
 • kierowanie się zasadą podmiotowości dziecka czyli np. poszanowanie jego godności, indywidualizacji podejścia, rozwijania umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach, tak z dziećmi, jak i z dorosłymi,
 • wybranie modelu edukacji zintegrowanej tj. wspieranie wszystkich sfer osobowości dziecka oraz równoważenie zajęć o różnym charakterze: zdrowotnym, intelektualnym, artystycznym, społecznym
 • przyjęcie przewodniego założenia, że rozwój dokonuje się w toku własnej aktywności
 • podkreślenie, że ważną cechą oddziaływań pedagogicznych jest różnorodność (różnorodność świata w którym żyjemy, inność ludzi i wychowanków – ale wszyscy przynależymy do tej samej grupy społecznej, czyli do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty gminnej i narodowej
 • przesłankę potrzebności tj. uczyć żyć tu i teraz, ale przygotowywać do funkcjonowania w przyszłości, bo jak określił to Janusz Korczak „lata dziecięce są górami, z których rzeka bierze swój początek, rozpęd i kierunek”.

Dziecko w wieku od roku do 2,5 lat wymaga szczególnej opieki wychowawczej, ponieważ obserwując otaczającą go rzeczywistość, bierze z niej to, co jest dla niego najwygodniejsze, a co nie zawsze jest najlepsze. Jest to okres, w którym dziecko nie ma wyrobionego zmysłu krytycznego, natomiast ma bardzo dobrze wyrobiony zmysł naśladowczy. Dlatego należy tak zorganizować świat, w którym ono żyje, aby mogło z niego czerpać jak najwięcej pozytywnych przykładów. Powinno się to wyrażać nie tylko w samym naszym zachowaniu, ale także w wartościach przekazywanych dziecku.

Kształtowanie charakteru dziecka to z jednej strony chwalenie go, ale i stawianie mu wymagań. Wbrew bowiem utartej opinii, że jest to wiek, w którym ono nic nie rozumie, jest jeszcze głupiutkie, a więc nie ma potrzeby rozmawiania z nim, przekazywania mu wiadomości, czy też stawiania jakichkolwiek wymagań – dziecko w tym wieku potrafi już na swój sposób myśleć, patrzeć i wyciągać wnioski!

Zabawy są naturalnym sposobem nawiązywania kontaktu z dziećmi