GABINET DIAGNOZY I TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ


Diagnozy psychologiczne prowadzi doświadczony psycholog posiadający wymagane uprawnienia, specjalizujący się w danej problematyce. W trakcie badania wykonywane są standaryzowane testy psychologiczne. To bardzo ważne, bo pozwala na porównywalność wyników. Każde badanie zakończone jest wydaniem opinii na piśmie i omówieniu wyników diagnozy oraz udzieleniem wskazówek do dalszego postępowania. Badanie psychologiczne w zależności od rodzaju trwa od dwóch do trzech spotkań, które trwają ok. 60 min. Zawsze jest poprzedzone rozmową-wywiadem z klientem lub z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka. Podpisują oni zgodę na wykonanie diagnozy lub wydanie opinii.

Problemy, z którymi można się do nas zwracać:
- stres,
- nieradzenie sobie w różnych sytuacjach życiowych,
- problemy emocjonalne,
- problemy wychowawcze,
- zaburzenia zachowania (koncentracji uwagi, nadruchliwość, nadmierna impulsywność, agresja, zachowania antyspołeczne),
- nieadekwatna samoocena, kłopoty z autoprezentacją,
- problemy dojrzewania seksualnego, identyfikacji płciowej, wczesna inicjacja seksualna,
- problemy dzieci i rodziców wyjeżdżających zagranicę,
- trudności w nauce (dysleksja, dyskalkulia),
- braki w wiadomościach szkolnych,
- brak gotowości szkolnej,
- problemy rozwojowe małych dzieci,
- lęk przed żłobkiem, przedszkolem, szkołą,
- inne problemy natury psychicznej.


Czas trwania zajęć psychologicznych to 60 min., a koszt to 60 zł/h