Nasze PRZEDSZKOLE posiada Wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzony przez Wójta Gminy Zielonki o profilu edukacyjno- językowo-sportowym.

Realizujemy program wychowania w przedszkolu zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego (rozporządzenie MEN z dn.23.XII.2008 r.) przeznaczony do pracy w grupach różnowiekowych w "małych przedszkolach".

Program naszego działania opiera się w znacznej mierze na poniższych założeniach:

 • - najważniejszym etapem naszego życia jest dzieciństwo,
 • - 50% zdolności człowieka do uczenia się rozwija się w pierwszych 4 latach życia,
 • - kolejne 30% wykształca się do ósmego roku życia,
 • - dzieci najlepiej się uczą tego, czego doświadczają wszystkimi zmysłami, należy je więc odpowiednio stymulować,
 • - dzieci rozwijają się wg. określonego schematu, należy więc nauczyć się go wykorzystywać,
 • - proste ćwiczenia fizyczne ogromnie wspomagają umiejętność uczenia się małego dziecka,
 • - dzieci są najlepszymi pedagogami, a ich rodzice pierwszymi nauczycielami,
 • - nauka, w tym także nauka czytania, pisania i liczenia może i powinna być zabawą,
 • - nasze domy, plaże, lasy, place zabaw, ogrody zoologiczne, muzea, teatry itd. są najlepszymi szkołami,


W związku z powyższym zwracamy uwagę na kształcenie wszystkich zmysłów. Podkreślamy rangę wielozmysłowego odbierania świata.

Przywiązujemy dużą wagę do edukacji przez ruch oraz własną aktywność dzieci. Uczymy badać, dociekać, ale także marzyć i bawić się wyobraźnią.

Kładziemy nacisk na współdziałanie i uczenie się współpracy. Zgodnie z koncepcjami Rudolfa Steinera czy Marii Montessori za wartościową uznajemy pracę w grupach mieszanych wiekowo i jesteśmy skierowani do dzieci w wieku 2,5-6 lat.

Naszym zdaniem wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka spełnia się poprzez:

 • - oparcie się na humanistycznych wartościach takich jak: DOBRO, PRAWDA i PIĘKNO,

 • - kierowanie się zasadą podmiotowości dziecka czyli np. poszanowanie jego godności, indywidualizacji podejścia, rozwijania umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach, tak z dziećmi, jak i z dorosłymi,
 • - wybranie modelu edukacji zintegrowanej tj. wspieranie wszystkich sfer osobowości dziecka oraz równoważenie zajęć o różnym charakterze: zdrowotnym, intelektualnym, artystycznym, społecznym,
 • - przyjęcie przewodniego założenia, że rozwój dokonuje się w toku własnej aktywności,
 • - podkreślenie, że ważną cechą oddziaływań pedagogicznych jest różnorodność (różnorodność świata w którym żyjemy, inność ludzi i wychowanków - ale wszyscy przynależymy do tej samej grupy społecznej, czyli do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty gminnej i narodowej,
 • - przesłankę potrzebności tj. uczyć żyć tu i teraz, ale przygotowywać do funkcjonowania w przyszłości, bo jak określił to Janusz Korczak "lata dziecięce są górami, z których rzeka bierze swój początek, rozpęd i kierunek".Dziecko w wieku od roku do 2,5 lat wymaga szczególnej opieki wychowawczej, ponieważ obserwując otaczającą go rzeczywistość, bierze z niej to, co jest dla niego najwygodniejsze, a co nie zawsze jest najlepsze. Jest to okres, w którym dziecko nie ma wyrobionego zmysłu krytycznego, natomiast ma bardzo dobrze wyrobiony zmysł naśladowczy. Dlatego należy tak zorganizować świat, w którym ono żyje, aby mogło z niego czerpać jak najwięcej pozytywnych przykładów. Powinno się to wyrażać nie tylko w samym naszym zachowaniu, ale także w wartościach przekazywanych dziecku.

Kształtowanie charakteru dziecka to z jednej strony chwalenie go, ale i stawianie mu wymagań. Wbrew bowiem utartej opinii, że jest to wiek, w którym ono nic nie rozumie, jest jeszcze głupiutkie, a więc nie ma potrzeby rozmawiania z nim, przekazywania mu wiadomości, czy też stawiania jakichkolwiek wymagań – dziecko w tym wieku potrafi już na swój sposób myśleć, patrzeć i wyciągać wnioski!

Praca z dzieckiem do 2 lat ma inny charakter, niż z dzieckiem, które ten wiek przekroczyło. Do dziecka mówimy dużo, zapoznajemy je z otaczającą rzeczywistością przedstawiając mu wszystko w formie zabawy. Celem zabaw w tym okresie jest zaznajomienie dziecka również z jakimi zwrotami jak: daj, weź, połóż, nie ruszaj, nie bij, zrób siusiu, jedz, śpij, chodź na spacerek itp., a także z podstawowymi zabawkami jak: lala, miś, pies, kot, ptaszek, konik, kura, piłka, samochód czy książka, która w tym okresie jest dla dziecka właśnie zabawką. Wpajamy dziecku, że zabawek nie wolno niszczyć, próbujemy bawić się wspólnie np. w kółeczko lub karmić lalę. Są to wstępne zabawy przygotowujące do zabaw „właściwych” w wieku powyżej 2 lat.

Zabawy są naturalnym sposobem nawiązywania kontaktu z dziećmi, toteż od wieków rodzice, dziadkowie, opiekunowie BAWIĄ SIĘ Z DZIEĆMI!!!


W pracy z naszymi Maluchami opieramy się na następujących pozycjach:

 • 1. "Dwulatki i trzylaki w przedszkolu i w domu. Jak świadomie je wychowywać i uczyć". Edyty Gruszczyk-Kolczyńkiej to kompleksowe ujęcie problemu rozwoju dwulatka w placówce oświatowej. Jest to przewodnik metodyczny, który wykorzystuje obecny stan wiedzy o rozwoju psychoruchowym i procesie uczenia się dzieci w budowaniu modeli metodycznych w wychowaniu i kształceniu przedszkolaków; konkretyzuje ponadczasowe wartości pedagogiki przedszkolnej, z respektowaniem aktualnych regulacji prawnych działalności pedagogicznej wychowania przedszkolnego; uwzględnia zmiany w wychowaniu rodzinnym i oczekiwania rodziców przedszkolaków. To skarbnica praktycznej wiedzy, z której dowiedzieć się można:
  - o indywidualnych różnicach rozwoju psychoruchowego dzieci w drugim i trzecim roku życia oraz oczekiwaniach, jakim muszą one sprostać, przekraczając próg przedszkola;
  - o najważniejszych ustaleniach dotyczących wspomagania rozwoju umysłowego i kształtowania ważnych umiejętności; poznasz także krótką charakterystykę procesu uczenia się maluchów;
  - o kształtowaniu się dziecięcej ciekawości, gdyż od niej zaczyna się proces uczenia; jak zorganizować zajęcia w grupach różnowiekowych;
  - o zależnościach pomiędzy wychowaniem zamierzonym i niezamierzonym, a także o tym, jak dzieci dowiadują się, co można, a czego nie można; jakie są sprawdzone sposoby kształtowania dziecięcych kompetencji, aby proces uczenia się był zgodny z ich naturalnym rozwojem;
  - o co zadbać, aby dzieci bawiły się mądrze i długo;
  - o kształtowaniu czynności samoobsługowych z uwzględnieniem możliwości dzieci;
  - o sposobach rozwijania sprawności ruchowej oraz dbałości o zdrowie maluchów;
  - o wspomaganiu najmłodszych w skupianiu uwagi i organizowaniu aktywności, tak aby lepiej radzili sobie w każdej sytuacji;
  - o wspomaganiu w kształtowaniu umiejętności liczenia i rachowania ? konkretne wskazówki oraz przykłady zadań i zabaw;
  - o sposobach wdrażania maluchów do słuchania muzyki, organizowania zabaw ruchowych przy muzyce, śpiewania piosenek i muzykowania;
  - o współdziałaniu starszych i młodszych dzieci w ćwiczeniach i zabawach prowadzonych w konwencji Metody Ruchu Rozwijającego przykłady wspólnych zajęć;
  - o wspomaganiu w realizowaniu złożonych form działalności.
 • 2. „Zabawy fundamentalne – znakomity program edukacyjny dla dzieci w wieku 0-6 lat”.
  Zabawy fundamentalne to program wspomagania rozwoju dzieci w wieku od 0 do 6 lat (program ten kontynuujemy w Przedszkolu). Jedną z podwalin programu jest teoria Howarda Gardnera, badacza z Uniwersytetu Harvarda, według której człowiek posiada 8 rodzajów inteligencji: językową, logiczno-matematyczną, muzyczną, przestrzenną, interpersonalną, intrapersonalną, ruchową i przyrodniczą. Każdą z nich można rozwinąć, nawet u najmłodszych dzieci. Sposobem pracy są urozmaicone i dobrze zaplanowane zabawy, które angażują wszystkie zmysły dziecka.

 • 3. Hanna Trawińska „Zabawy rozwijające dla małych dzieci”
  Publikacja ta została napisana z myślą o ułatwieniu wychowania dziecka do lat 3. Zawiera pomysły zabaw i zajęć, które tworzą warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz "nauce" dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

 • 4. Jackie Silberg „Gry i zabawy z maluchami”
  Maluchy lubią być w centrum zainteresowania. Są one ciekawe świata i dobrze się rozwijają, kiedy mają możliwość poznawania otoczenia oraz twórczego działania. Częste kontakty z kochającymi dorosłymi, pomagają im rozwinąć ufność i poczucie bezpieczeństwa.

 • 5. Krzysztof Sąsiadek „Zabawy paluszkowe”
  Podczas zabaw paluszkowych dziecko poznaje nowe rodzaje ruchów i możliwość ich łączenia. Opanowuje je bez większego wysiłku dzięki wielokrotnemu powtarzaniu. Zabawy paluszkowe poprawiają sprawność manualną, która potrzeba jest przy wykonywaniu czynności wymagających precyzyjnych ruchów ręki np. ubieranie, jedzenie, pisanie, malowanie.